فلنج چیست ؟

فلنج ها يکي از اتصال دهنده هاي لوله ها – شير آالت و دستگاهها به يکديگر مي باشد . فلنج بصورت قطعه ديسکي شکل است که هميشه بصورت جفت به کمک پيچ و مهره دو قطعه را به هم وصل مي کند و به آساني باز مي شود و براي فشارهاي کم و باال مناسب است. آببندي بين دو فلنج توسط اليي(Gasket) که بين آنها قرار داده مي شود انجام مي گيرد . فلنج ها از جنس فوالد ، آلياژهاي فوالد ، چدن و ديگر فلزات ساخته مي شود. لوله و اتصالات پلي اتيلن


طبقه بندي فلنج ها بر حسب نوع صفحه (Flange Facing):
1- فلنج با سطح ساده (Flat Face) :
در اين نوع فلنج ها سطح يك فلنج كه بايد در مقابل سطح فلنج ديگر قرار گيرد صاف مي باشد . معمولا فلنج هاي چدني و يا فولادي كه در فشارهاي كم كاربرد دارند از اين نوع ساخته مي شوند.
2- فلنج با سطح برجسته (Raised Face) :
در اين نوع فلنج ها سطح فلنج كه درمقابل فلنج ديگر قرارگرفته و بر روي آن لايي قرار داده مي شود و نسبت به سطح كلي فلنج برجسته تر ساخته مي شود .
بر اساس استاندارد مقدار برجستگي درتمام اندازه ها براي كلاس هاي 150و 300 برابر 1.6 ميليمتر وكلاس هاي بالاتر برابر 6.4 ميليمتر مي باشد.
قسمت برجسته ممكن است كاملا صيقلي (Smooth Finish) و يا داراي شيار (Serrated Finish) باشد واين شيارها يا بصورت هم مركز ويا حلزوني مي باشد كه روش ساخت آن در استاندارد (mss-sp-6) مشخص گرديده است (معمولا عمق شيارها 0.4ميليمتر وفاصله آن از هم 0.8 ميليمتر مي باشد)
3-فلنج نر وماده (Male & Female) :
صفحه اين نوع فلنجها كه بصورت جفت وجود دارد يكي داراي برامدگي (به ارتفاع 6.4 ميليمتر) و ديگري تو رفتگي (به عمق 5 ميليمتر مي باشد).
4- فلنج با صفحه داراي زبانه و شياردار (Tongue & Groove Facing) :
اين نوع فلنج نيز بصورت جفت وجود دارد و همانند فلنج نر و ماده بوده با اين تفاوت كه قطر داخلي زبانه و شيار تا سوراخ فلنج (مسير جريان) ادامه ندارد و بنابراين لايي (gasket) را روي قطر داخلي و خارجي خود نگه مي دارد و همين باعث مي شود لايي (gasket) از خوردگي و فرسودگي محفوظ بماند.
ساختمان زبانه و شيار مينيمم سطح لايي نوع مسطح را ايجاب مي كند و بنابراين تحت فشار پيچ ها كمترين بار و ماكزيمم راندمان اتصالي(joint efficiency) ممكنه براي لائي هاي مسطح را خواهد داشت. دراين نوع اتصال ميزان برامدگي زبانه6.4ميليمتر و ميزان عمق شيار برابر 5ميليمتر مي باشد.
5-فلنج با صفحه اتصال رينگي (Ring type joint facing):
جهت سرويس­هاي با دما و فشار باال بسـيار مناسـب است ولي گران­تر از بقيه نوع­ها مي باشد. هر دو جفـت فلـنج که به هم متـصل مي شوند، از لحاظ شکل و اندازه يکسان هستند. يک رينگ نيز در شيار بين دو صورت قرار مي گيرد. يکي ازمزيت هاي اين فلنج عدم برخورد دو صورت فلنج به يکديگر است.
نحوه اتصال اين فلنچ ها به اين صورت است که بر روي صفحه هر فلنج يک محل رينگ تعبيه گرديده است بطوريکه وقتي دو فلنج روبروي هم قرار مي گيرند يک رينگ بين آنها قرار گرفته و پس از محکم کردن فلنچ ها توسط پيچ و مهره اين رينگ تحت فشار قرار گرفته و باعث آب بندي مي شود. فلنچ هاي با صفحه اتصال رينگي در صنايع نفت و گاز براي سيستم هاي با فشار و دماي باال کاربرد دارد و در اين صنايع نوع با مقطع 8 ضلعي بيشتر بکار مي رود. چون اين نوع رينگ ها تماس صفحه اي ايجاد مي کنند در صورتي که رينگ هاي با مقطع بادامکي تماس خطي ايجاد مي نمايند.
منبع: صنعت اب