استاندارد لوله PVC

استانداردهای BSI
BSI 3505 لوله های پی وی سی برای استفاده در تأسیسات آب سرد
BSI 3506 لوله های پی وی سی برای استفاده در تأسیسات صنعتی
BSI 3867 قطر خارجی و فشار اسمی لوله های پلاستیکی
BSI 4346 اتصالات و متعلقات برای استفاده در لوله های UPVCتحت فشار
BSI 2494 لاستیک آب‌بند برای لوله‌های آبرسانی، زهکشی و فاضلابی
BSI 4660 مشخصات لوله ها و متعلقات پی وی سی برای لوله های زهکش
BSI 5481مشخصات لوله ها و متعلقات پی وی سی برای لوله های فاضلابی ثقلی
استانداردهای ISO
ISO 161-1 قطر اسمی و فشار اسمی لوله های ترمو پلاستیک
ISO 3606 رواداریهای قطر خارجی و ضخامت لوله های پی وی سی سخت
ISO 264 طول نصب متعلقات لوله های پی وی سی سخت تحت فشار ب سر ساده
ISO 727 ابعاد سر ساده متعلقات لوله های پی وی سی تحت فشار ب سر ساده
استانداردهای DIN
DIN 4279-7 آزمایش هیدرواستاتیکی لوله های پی وی سی
DIN 8061 نیازهای کیفی و آزمایش لوله های پی وی سی
DIN 8062 ابعاد لوله های پی وی سی
DIN 8063 ابعاد متعلقات و مادگی و نیازهای کیفی و آزمایش
DIN 19531 لوله های پی وی سی در داخل ساختمان
DIN 19534قسمت مادگی برای خطوط فاضلاب
DIN 19532 لوله های پی وی سی برای خطوط آبرسانی
DIN 16970 مشخصات چسب پی وی سی
استانداردهای AWWA
AWWA C900 لوله های پی وی سی آب به قطر 4 ت 12 اینچ
AWWA C905 لوله های پی وی سی آب به قطر 14 ت 36 اینچ
AWWA M23 طراحی و نصب لوله های پی وی سی
استانداردهای ASTM
ASTM D-3915 مشخصات و ترکیبات لول هه و متعلقات پی وی سی
ASTM F-679 مشخصات لوله های پی وی سی قطر زیاد
ASTM F-789 مشخصات لوله های پی وی سی برای لوله های فاضلابی وزنی تیپ PS-46
ASTM D-2466 متعلقات لوله های پی وی سی
ASTM D-1785 مشخصات لوله ها و متعلقات پی وی سی
ASTM D-2241 مشخصات لوله ها و متعلقات پی وی سی
ASTM D-2740 مشخصات لوله ها و متعلقات پی وی سی
ASTM D-2729 مشخصات لوله ها و متعلقات پی وی سی
ASTM D-2467مشخصات کوپلینگ و متعلقات لوله های پی وی سی
ASTM D-3036 مشخصات لوله های کاسه دار و متعلقات لوله های پی وی سی
ASTM D-2564 مشخصات چسب اتصال لوله های پی وی سی
ASTM D-1598روش تست لوله های پلاستیکی
ASTM D-2122 روش استاندارد تعیین ابعاد و لوله و متعلقات ترموپلاستیک
ASTM D-1784 مشخصات مصالح لوله های پی وی سی