بیست و چهار

بازاریابی بیست و چهار ساعته!!!!!!!!!!!!

بازاریابی اینترنتی مدلی از تجارت است که امروزه با حضور اینترنت مورد توجه بسیاری از شرکت ها و مصرف کننده ها قرار گرفته است.

مدل های بازاریابی اینترنتی عبارتند از:

B2B:مدلی از بازاریابی اینترنتی است که ارتباط بین دوشرکت را باعث می شود.

B2C:مدلی از بازاریابی اینترنتی که ارتباط بین شرکت ها ومشتریان را باعث می شود. 

بازرایابی اینترنتی با مدل B2C آغاز شده است وبه تذریج به سمت B2Bحرکت نموده است.

بازاریابی اینترنتی به صورت تعیین قیمت توسط مشتریان و جست وجو در میان کالاهای موجود در سایت صورت می پذیرد و یا گاهی به صورت مزایده آنلاین است که در آن خریداران در آن قیمت های پیشنهادی خود را اعلام می نمایند.

بازاریابی اینترنتی  روشی است که اطلاعات اجناس به صورت رسمی و همیشگی در دسترس هستند و خرید می  تواند به صورت آنلاین و در بیست و چهار ساعت شبانه روز انجام پذیرد.