استاندارد لوله پلی اتیلن

لوله پلي اتيلن داراي استانداردهاي مختلفي براي کاربرد‌هاي متفاوت است برخي از معتبرترين آنها را براي شما فهرست نموده‌ايم , که البته din استاندارد آلمان به دليل آنکه شرح کاملش و جزئيات آن در سايت , بخش استاندارد پلي اتيلن آمده است در اين ليست نياورديم .
شرح کامل اين استانداردها در سايت آنها موجود است و به زودي در اين سايت نيز قرار خواهيم داد.
ISO 1167:1996/EN 921:1995
سيستم لوله هاي پلاستيکي- لوله هاي ترموپلاستيک – تعيين سختي براي تحمل فشار داخلي در فشار ثابت
ISO 3663:1976
فشار لوله و اتصالات پلي اتيلن - اندازه هاي سيستم متريک فلنج ها
ISO 4433:1997
لوله هاي ترموپلاستيک – مقاومت در برابر مواد شيميائي – طبقه بندي{ قسمت اول : روش تست غوطه وري – قسمت دوم : لوله هاي پلي اولفين {
ISO 4437:1997
لوله هاي پلي اتيلن زيرخاکي براي تامين مايعات گازي – سيستم متريک – مشخصات کامل
ISO 9080:2003
لوله هاي پلاستيکي و سيستم هاي کانال – قابل استفاده جهت دروه طولاني و مقاومت هيدرواستاتيک با مواد ترموپلاستيک در لوله و مقايسه آن
ISO 9623:1997
پلي اتيلن – پلي پروپيلن - اتصالات آداپتور براي لوله ها براي مايعات تحت فشار – طراحي طول و اندازه شيارها – سيستم متريک
ISO 9624:1997
لوله هاي ترموپلاستيک براي مايعات تحت فشار – اندازه هاي نرو مادگي اتصالات و ميزان مجاز لقي فلنج ها
ISO 12162:1995
مواد اوليه ترمو پلاستيکها جهت لوله و اتصالات جهت کاربردهاي تحت فشار – طبقه بندي و طراحي – ضريب اطمينان طراحي
ISO 12176-1:1998
لوله هاي پلاستيکي و اتصالات آن – تجهيزات سيستم جوش فيوژن پلي اتيلن – قسمت اول :بات فيوژن
ISO 12176-2:2000
لوله هاي پلاستيکي و اتصالات آن – تجهيزات سيستم جوش فيوژن پلي اتيلن – قسمت دوم : الکترو فيوژن
ISO 12176-3:2001
لوله هاي پلاستيکي و اتصالات - تجهيزات سيستم جوش فيوژن پلي اتيلن – قسمت سوم : مشخصات اپراتور

ISO 12176-4:2003
لوله هاي پلاستيکي و اتصالات - تجهيزات سيستم جوش فيوژن پلي اتيلن – قسمت چهارم : کدهاي آموزشي
ISO 13477:1997
لوله هاي ترمو پلاستيک براي انتقال مايعات – تعيين مقاومت پخش سريع ترک (RCP )- small-scale steady-state test (S4 test)
ISO 13478:1997
لوله هاي ترمو پلاستيک براي انتقال مايعات – تعيين مقاومت پخش سريع ترک (RCP )- Full -scale steady-state test
(FST)
ISO 13479:1997
لوله هاي پلي اولفين جهت انتقال مايعات – تعيين مقاوت پخش ترک – روشهاي تست جهت افزايش آرام ترک در لوله هاي ترکدار (تست ترک
ISO 13480:1997
لوله هاي پلي اتيلن – مقاوت در برابر رشد آرام ترک – روش تست cone
ISO 13761:1996
لوله هاي پلاستيکي و اتصالات – فاکتورهاي کاهش فشار در سيستم هاي لوله هاي پلي اتيلن براي استفاده در دماهاي بالاي 20 درجه
ISO 14236:2000
لوله هاي پلاستيکي و اتصالات – مکانيکال – بهم فشردگي اتصالات با لوله هاي تحت فشار در سيستمهاي تامين آب
ISO/TR10358:1993
لوله هاي پلاستيکي و اتصالات - جداول طبقه بندي شده مقاومت در برابر مواد شيميائي
IS0/TR11647:1996
جوش فيوژن مناسب در لوله هاي پلي اتيلن و اتصالات آن
ISO/TS 10839:2000
لوله و اتصالات پلي اتيلن جهت مصارف گاز – کدهاي کمکي طراحي ، جابجائي و نصب
EN 1555:2002
سيستم هاي لوله هاي پلاستيکي و پلي اتيلن جهت مصارف گاز – ISO سازمان جهاني استاندارد سازي