خواص پلی اتیلن در لوله های اسپیرال

پلي اتيلن مذاب به هنگام سرد شدن کريستاليزه مي شود و زنجيره هاي بلند موکولي آن در کريستاليتهاي بسيار کوچک جاي مي گيرد. هر چه طول زنجيره ها کوتاهتر و درجه انشعاب کمتر باشد اين عمل بهتر انجام ميشود. اگر ماده مذاب به آرامي سرد شود کريستاليت ها ساختار بزرگي که گويچه (اسفرولايت) ناميده مي شود به وجود مي آورند. ناحيه کريستالي ,چگالي بيشتري نسبت به ناحيه آمورف دارد و لذا تعيين درجه کريستاليزاسيون مواد با توجه به چگالي آن امکان پذير است. (لوله و اتصالات پلي اتيلن)
• با افزايش چگالي (بالا رفتن درجه کريستاليزاسيون) خواص زير افزايش مي يابد :
- درجه حرارت ذوب کريستالي
- تنش کششي در نقطه تسليم (Stress yield)
- مدول، سفتي و سختي
- مقاومت در برابر حلالها
• و خواص زير کاهش مي يابد :
- قدرت ضربه پذيري
- شفافيت
- مقاومت در برابر تنش ترک خوردگي محيطي ESCR
• با افزايش وزن مولکولي خواص زير افزايش مي يابد :
- قدرت ضربه پذيري
- تنش کششي در نقطه پارگي
- مقاومت در برابر تنش ترک خوردگي محيطي